تور استانبول نوروز ۱۴۰۰

 

Hotel Grand Liza

منطقه فاتیح

میزان رضایتمندی 6/3 از 10

مدت زمان:
5 روز
تاریخ:
27 اسفند تا 14 فروردین
پرواز:
ماهان
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی - گشت شهری

هزینه هر نفر:

7/160تومان

تاریخ 27 اسفندماه 1/350 و 28 تا 4 فروردین 2/350 افزایش نرخ دارد

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel Cumbali Plaza

منطقه دولاپدره

میزان رضایتمندی 6/5 از 10

مدت زمان:
5 روز
تاریخ:
27 اسفند تا 14 فروردین
پرواز:
ماهان
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی - گشت شهری

هزینه هر نفر:

7/750تومان

تاریخ 27 اسفندماه 1/350 و 28 تا 4 فروردین 2/350 افزایش نرخ دارد

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel Grand the pera

منطقه بیقلو

میزان رضایتمندی 8/1 از 10

مدت زمان:
5 روز
تاریخ:
27 اسفند تا 14 فروردین
پرواز:
ماهان
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی - گشت شهری

هزینه هر نفر:

8/310تومان

تاریخ 27 اسفندماه 1/350 و 28 تا 4 فروردین 2/350 افزایش نرخ دارد

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel Lazzoni

منطقه بیقلو

میزان رضایتمندی 8/8 از 10

مدت زمان:
5 روز
تاریخ:
27 اسفند تا 14 فروردین
پرواز:
ماهان
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی - گشت شهری

هزینه هر نفر:

9/080تومان

تاریخ 27 اسفندماه 1/350 و 28 تا 4 فروردین 2/350 افزایش نرخ دارد

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel Konak

منطقه تکسیم

میزان رضایتمندی 7/9 از 10

مدت زمان:
5 روز
تاریخ:
27 اسفند تا 14 فروردین
پرواز:
ماهان
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی - گشت شهری

هزینه هر نفر:

9/350تومان

تاریخ 27 اسفندماه 1/350 و 28 تا 4 فروردین 2/350 افزایش نرخ دارد

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel Grand Oztanic

منطقه تکسیم

میزان رضایتمندی 8/1 از 10

مدت زمان:
5 روز
تاریخ:
27 اسفند تا 14 فروردین
پرواز:
ماهان
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی - گشت شهری

هزینه هر نفر:

9/585تومان

تاریخ 27 اسفندماه 1/350 و 28 تا 4 فروردین 2/350 افزایش نرخ دارد

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Sheraton City Center

منطقه تکسیم

میزان رضایتمندی 8/6 از 10

مدت زمان:
5 روز
تاریخ:
27 اسفند تا 14 فروردین
پرواز:
ماهان
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی - گشت شهری

هزینه هر نفر:

9/650تومان

تاریخ 27 اسفندماه 1/350 و 28 تا 4 فروردین 2/350 افزایش نرخ دارد

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel Golden Age

منطقه تکسیم

میزان رضایتمندی 7/5 از 10

مدت زمان:
5 روز
تاریخ:
27 اسفند تا 14 فروردین
پرواز:
ماهان
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی - گشت شهری

هزینه هر نفر:

10/060تومان

تاریخ 27 اسفندماه 1/350 و 28 تا 4 فروردین 2/350 افزایش نرخ دارد

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel Grand Cevahir

منطقه شیشلی

میزان رضایتمندی 8 از 10

مدت زمان:
5 روز
تاریخ:
27 اسفند تا 14 فروردین
پرواز:
ماهان
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی - گشت شهری

هزینه هر نفر:

10/450تومان

تاریخ 27 اسفندماه 1/350 و 28 تا 4 فروردین 2/350 افزایش نرخ دارد

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel Conrad

منطقه تکسیم

میزان رضایتمندی 8/7 از 10

مدت زمان:
5 روز
تاریخ:
27 اسفند تا 14 فروردین
پرواز:
ماهان
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی - گشت شهری

هزینه هر نفر:

10/830تومان

تاریخ 27 اسفندماه 1/350 و 28 تا 4 فروردین 2/350 افزایش نرخ دارد

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید