تور آنتالیا ۸ روزه

 

Cender Hotel

منطقه lara

میزان رضایتمندی 5/9 از 10

مدت زمان:
7 روز
تاریخ:
28 اسفند تا 14 فروردین
پرواز:
سان اکسپرس
خدمات:
هتل ALL , ترانسفرفرودگاهی , بیمه مسافرتی , لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

14/480تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Club Hotel Sera

منطقه Lara

میزان رضایتمندی 7/9 از 10

مدت زمان:
7 روز
تاریخ:
28 اسفند تا 14 فروردین
پرواز:
سان اکسپرس
خدمات:
هتل UALL , ترانسفرفرودگاهی , بیمه مسافرتی , لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

16/500تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Grand Park Lara

منطقه Lara

میزان رضایتمندی 8 از 10

مدت زمان:
7 روز
تاریخ:
28 اسفند تا 14 فروردین
پرواز:
سان اکسپرس
خدمات:
هتل ALL , ترانسفرفرودگاهی , بیمه مسافرتی , لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

18/690تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Sherwood Dreams

منطقه Belek

میزان رضایتمندی 7/9 از 10

مدت زمان:
7 روز
تاریخ:
28 اسفند تا 14 فروردین
پرواز:
سان اکسپرس
خدمات:
هتل AlL , ترانسفرفرودگاهی , بیمه مسافرتی , لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

19/030تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Adalya Elite Lara

منطقه Lara

میزان رضایتمندی 8/7 از 10

مدت زمان:
7 روز
تاریخ:
28 اسفند تا 14 فروردین
پرواز:
سان اکسپرس
خدمات:
هتل All , ترانسفرفرودگاهی , بیمه مسافرتی , لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

19/530تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Baia Hotel Lara

منطقه Lara

میزان رضایتمندی 8/8 از 10

مدت زمان:
7 روز
تاریخ:
28 اسفند تا 14 فروردین
پرواز:
سان اکسپرس
خدمات:
هتلUALL , ترانسفرفرودگاهی , بیمه مسافرتی , لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

20/370تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Rixos DownTown

منطقه Lara

میزان رضایتمندی 8/1 از 10

مدت زمان:
7 روز
تاریخ:
28 اسفند تا 14 فروردین
پرواز:
سان اکسپرس
خدمات:
هتل ALL , ترانسفرفرودگاهی , بیمه مسافرتی , لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

21/220تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Titanic Deluxe

منطقه Belek

میزان رضایتمندی 8/2 از 10

مدت زمان:
7 روز
تاریخ:
28 اسفند تا 14 فروردین
پرواز:
سان اکسپرس
خدمات:
هتل UALL , ترانسفرفرودگاهی , بیمه مسافرتی , لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

23/740تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Rixos Premium

منطقه Belek

میزان رضایتمندی 8/9 از 10

مدت زمان:
7 روز
تاریخ:
28 اسفند تا 14 فروردین
پرواز:
سان اکسپرس
خدمات:
هتلUALL , ترانسفرفرودگاهی , بیمه مسافرتی , لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

33/000تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Maxx Royal

منطقه Belek

میزان رضایتمندی 9/3 از 10

مدت زمان:
7 روز
تاریخ:
28 اسفند تا 14 فروردین
پرواز:
سان اکسپرس
خدمات:
هتل UALL , ترانسفرفرودگاهی , بیمه مسافرتی , لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

43/200تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید