تور استانبول ۷ شب

 

Hotel reydel

منطقه فاتیح

میزان رضایتمندی 6/3 از 10

مدت زمان:
8 روز
تاریخ:
22 تا 29 دی ماه
پرواز:
قشم ایر 13:30 به 17:30
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

6/880تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel Grand liza

منطقه فاتیح

میزان رضایتمندی 6 از 10

مدت زمان:
8 روز
تاریخ:
22 تا 29 دی ماه
پرواز:
قشم ایر 13:30 به 17:30
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

7/450تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel Paradise

منطقه تکسیم

میزان رضایتمندی 6/2 از 10

مدت زمان:
8 روز
تاریخ:
22 تا 29 دی ماه
پرواز:
قشم ایر 13:30 به 17:30
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

7/640تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel Maxwell

منطقه تکسیم

میزان رضایتمندی 8/8 از 10

مدت زمان:
8 روز
تاریخ:
22 تا 29 دی ماه
پرواز:
قشم ایر 13:30 به 17:30
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

7/290تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel Napolyon

منطقه تکسیم

میزان رضایتمندی 7/9 از 10

مدت زمان:
8 روز
تاریخ:
22 تا 29 دی ماه
پرواز:
قشم ایر 13:30 به 17:30
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

7/840تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel Tango taksim

منطقه تکسیم

میزان رضایتمندی 8/7 از 10

مدت زمان:
8 روز
تاریخ:
22 تا 29 دی ماه
پرواز:
قشم ایر 13:30 به 17:30
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

8/450تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel Central palace

منطقه تکسیم

میزان رضایتمندی 8/2 از 10

مدت زمان:
8 روز
تاریخ:
22 تا 29 دی ماه
پرواز:
قشم ایر 13:30 به 17:30
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

9/550تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel Avantgard Taksim

منطقه تکسیم

میزان رضایتمندی 8/2 از 10

مدت زمان:
8 روز
تاریخ:
22 تا 29 دی ماه
پرواز:
قشم ایر 13:30 به 17:30
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

10/750تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel Titanic City

منطقه تکسیم

میزان رضایتمندی 8/4 از 10

مدت زمان:
8 روز
تاریخ:
22 تا 29 دی ماه
پرواز:
قشم ایر 13:30 به 17:30
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

11/450تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel Point Taksim

منطقه تکسیم

میزان رضایتمندی 8/6 از 10

مدت زمان:
8 روز
تاریخ:
22 تا 29 دی ماه
پرواز:
قشم ایر 13:30 به 17:30
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

13/550تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید