تور استانبول ۴ شب

 

Hotel reydel

منطقه فاتیح

میزان رضایتمندی 6/3 از 10

مدت زمان:
5 روز
تاریخ:
25 تا 29 دی ماه
پرواز:
قشم ایر 13:30 به 17:30
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

5/950تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel Grand liza

منطقه فاتیح

میزان رضایتمندی 6 از 10

مدت زمان:
5 روز
تاریخ:
25 تا 29 دی ماه
پرواز:
قشم ایر 13:30 به 17:30
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

6/630تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel Paradise

منطقه تکسیم

میزان رضایتمندی 6/2 از 10

مدت زمان:
5 روز
تاریخ:
25 تا 29 دی ماه
پرواز:
قشم ایر 13:30 به 17:30
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

6/740تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel Maxwell

منطقه تکسیم

میزان رضایتمندی 8/8 از 10

مدت زمان:
5 روز
تاریخ:
25 تا 29 دی ماه
پرواز:
قشم ایر 13:30 به 17:30
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

6/650تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel Napolyon

منطقه تکسیم

میزان رضایتمندی 7/9 از 10

مدت زمان:
5 روز
تاریخ:
25 تا 29 دی ماه
پرواز:
قشم ایر 13:30 به 17:30
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

6/850تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel White Monarch

منطقه شیشلی

میزان رضایتمندی 8/2 از 10

مدت زمان:
5 روز
تاریخ:
25 تا 29 دی ماه
پرواز:
قشم ایر 13:30 به 17:30
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

7/190تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel Central palace

منطقه تکسیم

میزان رضایتمندی 8/2 از 10

مدت زمان:
5 روز
تاریخ:
25 تا 29 دی ماه
پرواز:
قشم ایر 13:30 به 17:30
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

7/850تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel Avantgard Taksim

منطقه تکسیم

میزان رضایتمندی 8/2 از 10

مدت زمان:
5 روز
تاریخ:
25 تا 29 دی ماه
پرواز:
قشم ایر 13:30 به 17:30
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

8/490تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel Titanic City

منطقه تکسیم

میزان رضایتمندی 8/4 از 10

مدت زمان:
5 روز
تاریخ:
25 تا 29 دی ماه
پرواز:
قشم ایر 13:30 به 17:30
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

8/890تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel Point Taksim

منطقه تکسیم

میزان رضایتمندی 8/6 از 10

مدت زمان:
5 روز
تاریخ:
25 تا 29 دی ماه
پرواز:
قشم ایر 13:30 به 17:30
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

10/090تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید