تور استانبول ۳ شب

 

Hotel reydel

منطقه فاتیح

میزان رضایتمندی 6/3 از 10

مدت زمان:
4 روز
تاریخ:
22 تا 25 دی ماه
پرواز:
قشم ایر 13:30 به 17:30
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

5/920تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel Grand liza

منطقه فاتیح

میزان رضایتمندی 6 از 10

مدت زمان:
4 روز
تاریخ:
22 تا 25 دی ماه
پرواز:
قشم ایر 13:30 به 17:30
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

6/860تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel Paradise

منطقه تکسیم

میزان رضایتمندی 6/2 از 10

مدت زمان:
4 روز
تاریخ:
22 تا 25 دی ماه
پرواز:
قشم ایر 13:30 به 17:30
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

6/940تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel Maxwell

منطقه تکسیم

میزان رضایتمندی 8/8 از 10

مدت زمان:
4 روز
تاریخ:
22 تا 25 دی ماه
پرواز:
قشم ایر 13:30 به 17:30
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

6/780تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel Napolyon

منطقه تکسیم

میزان رضایتمندی 7/9 از 10

مدت زمان:
4 روز
تاریخ:
22 تا 25 دی ماه
پرواز:
قشم ایر 13:30 به 17:30
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

7/020تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel White Monarch

منطقه شیشلی

میزان رضایتمندی 8/2 از 10

مدت زمان:
4 روز
تاریخ:
22 تا 25 دی ماه
پرواز:
قشم ایر 13:30 به 17:30
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

7/270تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel Central palace

منطقه تکسیم

میزان رضایتمندی 8/2 از 10

مدت زمان:
4 روز
تاریخ:
22 تا 25 دی ماه
پرواز:
قشم ایر 13:30 به 17:30
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

7/790تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel Avantgard Taksim

منطقه تکسیم

میزان رضایتمندی 8/2 از 10

مدت زمان:
4 روز
تاریخ:
22 تا 25 دی ماه
پرواز:
قشم ایر 13:30 به 17:30
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

8/250تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel Titanic City

منطقه تکسیم

میزان رضایتمندی 8/4 از 10

مدت زمان:
4 روز
تاریخ:
22 تا 25 دی ماه
پرواز:
قشم ایر 13:30 به 17:30
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

8/550تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید

Hotel Point Taksim

منطقه تکسیم

میزان رضایتمندی 8/6 از 10

مدت زمان:
4 روز
تاریخ:
22 تا 25 دی ماه
پرواز:
قشم ایر 13:30 به 17:30
خدمات:
صبحانه - ترانسفر - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی

هزینه هر نفر:

9/490تومان

به دلیل نوسانات با کانتر چک کنید

مشاوره رایگان وارد شوید